آشنایی با تمامی انواع مکاتب روانشناسی
فهرست تیترها

روانشناسی علمی است که به مطالعه ذهن و رفتار انسان می‌پردازد. این علم به دنبال درک چگونگی تفکر، احساس و عمل انسان در موقعیت‌های مختلف است. روانشناسان از روش‌های علمی برای مطالعه پدیده‌های ذهنی و رفتاری استفاده می‌کنند و یافته‌های خود را برای بهبود زندگی انسان به کار می‌برند. در طول تاریخ، مکاتب روانشناسی مختلفی ظهور کرده‌اند که هر کدام به جنبه‌های خاصی از ذهن و رفتار انسان توجه می‌کنند. در این مقاله، به طور خلاصه به معرفی برخی از مهم‌ترین مکاتب روانشناسی می‌پردازیم.

تعریف مکاتب روانشناسی

مکتب روانشناسی به مجموعه‌ای از نظریه‌ها، مفاهیم و روش‌های تحقیق اطلاق می‌شود که به منظور تبیین و بررسی جنبه‌های مختلف ذهن و رفتار انسان ارائه شده است. هر مکتب دیدگاه خاص خود را به انسان و نحوه عملکرد او دارد و بر اساس این دیدگاه، به دنبال پاسخ به سوالاتی در مورد چرایی و چگونگی رفتار انسان است.

مکاتب روانشناسی در طول تاریخ تکامل یافته‌اند و هر کدام در برهه‌ای از زمان به عنوان رویکرد غالب در روانشناسی شناخته شده‌اند. با این حال، امروزه روانشناسان از رویکردی التقاطی استفاده می‌کنند و از یافته‌های مکاتب مختلف برای درک بهتر انسان و حل مشکلات او بهره می‌برند.

معرفی انواع مکاتب روانشناسی

در ادامه به معرفی و بررسی برخی از مهم‌ترین مکاتب روانشناسی می‌پردازیم:

مکتب روانکاوی: کاوش در اعماق ناخودآگاه

مکتب روانکاوی که توسط زیگموند فروید بنیانگذاری شد، انقلابی در دنیای روانشناسی ایجاد کرد. این مکتب بر نقش ناخودآگاه در ذهن و رفتار انسان تأکید می‌کند و معتقد است که بسیاری از افکار، احساسات و رفتارهای ما ریشه در تجارب و انگیزه‌های ناخودآگاه دارند.

اصول کلیدی روانکاوی:

 • انرژی روانی: فروید معتقد بود که ذهن انسان توسط انرژی روانی هدایت می‌شود که از میل جنسی سرچشمه می‌گیرد. این انرژی که لیبیدو نامیده می‌شود، در تمام مراحل زندگی انسان نقش دارد.
 • ساختار ذهن: فروید ذهن را به سه بخش نهاد (ید)، من (ایگو) و فرامن (سوپرایگو) تقسیم کرد.
 • نهاد: بخش اولیه و غریزی ذهن است که به دنبال لذت و ارضای فوری نیازها است.
 • من: بخش منطقی و واقع‌بین ذهن است که به دنبال تعادل بین خواسته‌های نهاد و فرامن است.
 • فرامن: بخش اخلاقی و ایده‌آلیستی ذهن است که شامل قوانین و هنجارهای جامعه است.
 • مراحل رشد روانی: فروید معتقد بود که شخصیت انسان در پنج مرحله رشد روانی شکل می‌گیرد. این مراحل عبارتند از: دهانی، مقعدی، فالیک، نهفتگی و تناسلی.
 • مکانیسم‌های دفاعی: فروید معتقد بود که من برای مقابله با اضطراب و تنش از مکانیسم‌های دفاعی استفاده می‌کند. این مکانیسم‌ها شامل انکار، فرافکنی، سرکوب و تصعید هستند.

کاربرد روانکاوی:

روانکاوی در ابتدا به عنوان روشی برای درمان اختلالات روانی مانند اضطراب، افسردگی و هیستری استفاده می‌شد. امروزه از روانکاوی در زمینه‌های مختلفی مانند روان‌درمانی، تحلیل رویا، تفسیر ادبیات و هنر و مطالعات فرهنگی استفاده می‌شود.

نقدهای روانکاوی:

روانکاوی به دلیل اتکا به شواهد تجربی ضعیف، تمرکز بر میل جنسی و دیدگاه منفی به انسان مورد نقد قرار گرفته است. با این حال، روانکاوی به عنوان یکی از مکاتب مهم روانشناسی، سهم بسزایی در درک بهتر ذهن و رفتار انسان داشته است.

روانکاوی دریچه‌ای به سوی دنیای پیچیده ناخودآگاه انسان است. این مکتب به ما کمک می‌کند تا ریشه‌های رفتار و احساسات خود را درک کرده و به سوی زندگی سالم‌تر و شادتر گام برداریم.

مکتب رفتارگرایی: تمرکز بر رفتار قابل مشاهده

مکتب رفتارگرایی: تمرکز بر رفتار قابل مشاهده

مکتب رفتارگرایی که توسط جان بی. واتسون بنیانگذاری شد، بر رفتار قابل مشاهده و نقش یادگیری در آن تمرکز دارد. این مکتب در مقابل مکتب روانکاوی که بر ناخودآگاه تأکید می‌کرد، رویکردی عینی و علمی به مطالعه ذهن و رفتار انسان ارائه داد.

اصول کلیدی رفتارگرایی:

 • رفتارگرایی: واتسون معتقد بود که روانشناسی باید فقط به مطالعه رفتار قابل مشاهده بپردازد و از بررسی پدیده‌های ذهنی مانند افکار و احساسات که قابل مشاهده نیستند، خودداری کند.
 • یادگیری: رفتارگرایان معتقدند که تمام رفتارها آموخته می‌شوند و هیچ رفتار ذاتی و غریزی وجود ندارد. یادگیری از طریق فرآیندی به نام شرطی‌سازی اتفاق می‌افتد.
 • شرطی‌سازی: شرطی‌سازی به دو نوع شرطی‌سازی کلاسیک و شرطی‌سازی عامل تقسیم می‌شود.
 • شرطی‌سازی کلاسیک: در این نوع شرطی‌سازی، یک محرک خنثی با یک محرک غیرشرطی جفت می‌شود و به تدریج پاسخ شرطی را در فرد ایجاد می‌کند.
 • شرطی‌سازی عامل: در این نوع شرطی‌سازی، رفتار با پیامدهای آن (تقویت یا تنبیه) تغییر می‌کند.

کاربرد رفتارگرایی:

رفتارگرایی در زمینه‌های مختلفی مانند آموزش، تربیت کودک، روان‌درمانی و بازاریابی کاربرد دارد.

نقدهای رفتارگرایی:

رفتارگرایی به دلیل نادیده گرفتن نقش ذهن و احساسات در رفتار انسان مورد نقد قرار گرفته است. با این حال، رفتارگرایی به عنوان یکی از مکاتب مهم روانشناسی، سهم بسزایی در درک و تغییر رفتار انسان داشته است.

مکتب رفتارگرایی به ما کمک می‌کند تا با استفاده از روش‌های علمی، رفتار انسان را درک و تغییر دهیم. این مکتب در زمینه‌های مختلفی مانند آموزش و پرورش، روان‌درمانی و بازاریابی کاربرد دارد.

مکتب انسان گرایی: شکوفایی پتانسیل انسانی

مکتب انسان گرایی که در اواسط قرن بیستم ظهور کرد، در مقابل مکاتب روانکاوی و رفتارگرایی که بر جنبه‌های منفی و بیمارگونه انسان تمرکز داشتند، دیدگاهی مثبت و امیدوارانه به انسان ارائه داد. این مکتب بر خلاقیت، اراده آزاد و پتانسیل انسان تأکید می‌کند.

اصول کلیدی انسان گرایی:

 • خود: انسان گرایان معتقدند که خود هسته اصلی شخصیت انسان است و تمام افکار، احساسات و رفتارهای انسان از آن سرچشمه می‌گیرد.
 • خودشکوفایی: انسان گرایان معتقدند که انسان ذاتاً تمایل به رشد و خودشکوفایی دارد.
 • اراده آزاد: انسان گرایان معتقدند که انسان مختار است و می‌تواند سرنوشت خود را انتخاب کند.
 • معنای زندگی: انسان گرایان معتقدند که انسان در جستجوی معنا و هدف در زندگی است.

کاربرد انسان گرایی:

انسان گرایی در زمینه‌های مختلفی مانند روان‌درمانی، آموزش، مشاوره و مدیریت کاربرد دارد.

نقدهای انسان گرایی:

انسان گرایی به دلیل اتکا به شواهد تجربی ضعیف و تمرکز بر مفاهیم ذهنی مورد نقد قرار گرفته است. با این حال، انسان گرایی به عنوان یکی از مکاتب مهم روانشناسی، سهم بسزایی در درک بهتر انسان و ترویج دیدگاهی مثبت و امیدوارانه به انسان داشته است.

مکتب انسان گرایی به ما کمک می‌کند تا به پتانسیل‌های خود پی ببریم و زندگی خود را در جهت رشد و شکوفایی هدایت کنیم. این مکتب در زمینه‌های مختلفی مانند روان‌درمانی، آموزش و مشاوره کاربرد دارد.

مکتب شناخت گرایی: رمزگشایی ذهن انسان

مکتب شناخت گرایی که در اواسط قرن بیستم ظهور کرد، بر نقش تفکر و پردازش اطلاعات در ذهن و رفتار انسان تمرکز دارد. این مکتب در مقابل مکاتب روانکاوی و رفتارگرایی که بر عوامل ناخودآگاه و محرک‌های بیرونی تأکید می‌کردند، به بررسی فرایندهای ذهنی مانند تفکر، حافظه، حل مسئله و تصمیم‌گیری می‌پردازد.

اصول کلیدی شناخت گرایی:

 • ذهن: شناخت گرایان معتقدند که ذهن انسان مانند یک سیستم پردازش اطلاعات عمل می‌کند.
 • فرایندهای ذهنی: شناخت گرایان به بررسی فرایندهای ذهنی مانند تفکر، حافظه، حل مسئله و تصمیم‌گیری می‌پردازند.
 • طرحواره‌ها: شناخت گرایان معتقدند که انسان‌ها برای درک و تفسیر دنیای اطراف خود از طرحواره‌ها یا الگوهای ذهنی استفاده می‌کنند.
 • دانش: شناخت گرایان معتقدند که دانش نقش مهمی در ذهن و رفتار انسان دارد.

کاربرد شناخت گرایی:

شناخت گرایی در زمینه‌های مختلفی مانند روان‌درمانی، آموزش، هوش مصنوعی و بازاریابی کاربرد دارد.

نقدهای شناخت گرایی:

شناخت گرایی به دلیل تمرکز بر فرایندهای ذهنی و نادیده گرفتن نقش احساسات و هیجانات در رفتار انسان مورد نقد قرار گرفته است. با این حال، شناخت گرایی به عنوان یکی از مکاتب مهم روانشناسی، سهم بسزایی در درک بهتر ذهن و رفتار انسان داشته است.

مکتب شناخت گرایی به ما کمک می‌کند تا نحوه تفکر و پردازش اطلاعات در ذهن خود را درک کنیم و با تغییر الگوهای ذهنی و باورهای خود، به زندگی بهتر و شادتر دست یابیم.

مکتب گشتالت: درک کل نگر از پدیده ها

مکتب گشتالت که در اوایل قرن بیستم در آلمان ظهور کرد، در مقابل ساختارگرایی که بر تجزیه و تحلیل پدیده ها به اجزای کوچکتر تأکید می‌کرد، دیدگاهی کل نگر به ذهن و رفتار انسان ارائه داد. گشتالت در زبان آلمانی به معنای شکل یا هیئت است و روانشناسان گشتالت معتقدند که انسان ها پدیده ها را به صورت کل و یکپارچه درک می‌کنند، نه مجموعه‌ای از اجزای جداگانه.

اصول کلیدی گشتالت:

 • کل نگری: گشتالتی ها معتقدند که انسان ها پدیده ها را به صورت کل درک می‌کنند، نه مجموعه‌ای از اجزای جداگانه.
 • ایزمورفیسم: گشتالتی ها معتقدند که بین ذهن و جهان یک همگرایی و تناظری وجود دارد.
 • قوانین گشتالت: گشتالتی ها قوانینی را برای تبیین نحوه درک انسان از پدیده ها ارائه دادند، مانند قانون نزدیکی، شباهت، تداوم و بسته بندی.

کاربرد گشتالت:

گشتالت در زمینه‌های مختلفی مانند روان‌درمانی، هنر، طراحی و آموزش کاربرد دارد.

نقدهای گشتالت:

گشتالت به دلیل اتکا به شواهد تجربی ضعیف و تمرکز بر پدیده های ادراکی مورد نقد قرار گرفته است. با این حال، گشتالت به عنوان یکی از مکاتب مهم روانشناسی، سهم بسزایی در درک بهتر نحوه ادراک انسان از جهان داشته است.

مکتب گشتالت به ما کمک می‌کند تا درک کنیم که چگونه انسان ها دنیا را به صورت کامل و معنادار درک می‌کنند. این مکتب در زمینه‌های مختلفی مانند روان‌درمانی، هنر، طراحی و آموزش کاربرد دارد.

مکتب زیست شناسی: رمزگشایی رازهای ذهن از دریچه ی زیست شناسی

مکتب زیست شناسی که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ظهور کرد، بر نقش عوامل زیستی در ذهن و رفتار انسان تمرکز دارد. این مکتب در مقابل مکاتب روانکاوی و رفتارگرایی که بر عوامل روانی و محیطی تأکید می‌کردند، به بررسی مغز، سیستم عصبی، ژنتیک و هورمون ها و نقش آنها در رفتار انسان می‌پردازد.

اصول کلیدی مکتب زیست شناسی:

 • مغز و سیستم عصبی: زیست شناسان معتقدند که مغز و سیستم عصبی مبنای فیزیکی ذهن و رفتار انسان هستند.
 • ژنتیک: زیست شناسان معتقدند که ژنتیک نقش مهمی در تعیین شخصیت و رفتار انسان دارد.
 • هورمون ها: زیست شناسان معتقدند که هورمون ها بر احساسات، رفتار و سلامت روان انسان تأثیر می‌گذارند.

کاربرد مکتب زیست شناسی:

مکتب زیست شناسی در زمینه‌های مختلفی مانند روان‌درمانی، روان‌شناسی تکاملی، روان‌شناسی فیزیولوژیک و دارو درمانی کاربرد دارد.

نقدهای مکتب زیست شناسی:

مکتب زیست شناسی به دلیل نادیده گرفتن نقش عوامل روانی و محیطی در رفتار انسان مورد نقد قرار گرفته است. با این حال، مکتب زیست شناسی به عنوان یکی از مکاتب مهم روانشناسی، سهم بسزایی در درک بهتر مبنای زیستی ذهن و رفتار انسان داشته است.

مکتب زیست شناسی به ما کمک می کند تا درک کنیم که چگونه عوامل زیستی مانند مغز، سیستم عصبی، ژنتیک و هورمون ها بر ذهن و رفتار انسان تأثیر می گذارند. این مکتب در زمینه های مختلفی مانند روان درمانی، روان شناسی تکاملی، روان شناسی فیزیولوژیک و دارو درمانی کاربرد دارد.

مکاتب نوین روانشناسی: دریچه ای نو به سوی فهم ذهن و رفتار

مکاتب نوین روانشناسی: دریچه ای نو به سوی فهم ذهن و رفتار

در کنار مکاتب کلاسیک روانشناسی مانند روانکاوی، رفتارگرایی، انسان گرایی، شناخت گرایی و زیست شناسی، مکاتب نوینی نیز در دهه های اخیر ظهور کرده اند که دیدگاه های جدیدی را به فهم ذهن و رفتار انسان ارائه می دهند.

برخی از این مکاتب نوین عبارتند از:

 • روانشناسی مثبت: این مکتب بر نقاط قوت و فضایل انسانی مانند شادی، خوش بینی، خلاقیت و تاب آوری تمرکز دارد.
 • روانشناسی تکاملی: این مکتب به بررسی تأثیر تکامل بر ذهن و رفتار انسان می پردازد.
 • روانشناسی اجتماعی: این مکتب به بررسی تأثیر عوامل اجتماعی مانند گروه، فرهنگ و جامعه بر ذهن و رفتار انسان می پردازد.
 • روانشناسی بین فرهنگی: این مکتب به بررسی تفاوت های فرهنگی در ذهن و رفتار انسان می پردازد.
 • عصب روانشناسی: این مکتب به بررسی ارتباط بین مغز و ذهن می پردازد.
 • روانشناسی هوش مصنوعی: این مکتب به بررسی شباهت ها و تفاوت های بین ذهن انسان و هوش مصنوعی می پردازد.

مکاتب روانشناسی در حال رشد و توسعه هستند و هنوز به طور کامل تثبیت نشده اند. با این حال، این مکاتب پتانسیل زیادی برای تغییر دیدگاه ما به انسان و ارائه راه حل های جدید برای مشکلات او دارند.

برخی از مزایای مکاتب نوین روانشناسی:

 • نگاه جامع: این مکاتب به تمام جنبه های انسان، از جمله جنبه های زیستی، روانی، اجتماعی و فرهنگی توجه می کنند.
 • تمرکز بر نقاط قوت: این مکاتب به جای تمرکز بر مشکلات و اختلالات، بر نقاط قوت و فضایل انسانی تمرکز دارند.
 • کاربردی بودن: این مکاتب راه حل های عملی برای مشکلات روزمره انسان ارائه می دهند.

برخی از چالش های مکاتب نوین روانشناسی:

 • نبود شواهد تجربی کافی: بسیاری از یافته های این مکاتب هنوز به طور کامل با شواهد تجربی تأیید نشده اند.
 • پیچیدگی: بسیاری از مفاهیم این مکاتب پیچیده هستند و فهم آنها برای افراد عادی دشوار است.
 • جدایی از مکاتب کلاسیک: برخی از روانشناسان معتقدند که این مکاتب ارتباط کافی با مکاتب کلاسیک روانشناسی ندارند.

با وجود این چالش ها، مکاتب نوین روانشناسی گامی مهم در درک بهتر انسان و ارائه راه حل های جدید برای مشکلات او هستند.

جمع بندی از مکاتب روانشناسی

هیچ مکتبی به تنهایی قادر به توضیح کامل ذهن و رفتار انسان نیست. هر کدام از مکاتب روانشناسی دیدگاه خاص خود را ارائه می دهند و بر جنبه های خاصی از ذهن و رفتار انسان تمرکز دارند.

روانشناسان امروزه از رویکردی التقاطی استفاده می کنند. به این معنی که از یافته های مکاتب مختلف روانشناسی برای درک بهتر انسان و حل مشکلات او بهره می برند.

انتخاب رویکرد مناسب برای هر فرد به عوامل مختلفی مانند مشکل فرد، دیدگاه و تجربه روانشناس بستگی دارد. مهم ترین نکته این است که رویکرد انتخابی بتواند به فرد در حل مشکلاتش کمک کند و کیفیت زندگی او را ارتقا دهد.

0 0 امتیاز ها
امتیاز مقاله
Subscribe
Notify of
guest
0 دیدگاه ها
فیدبک اینلاین
نمایش همه دیدگاه ها
آخرین مقالات

جهت جستجو مطالب عنوان مد نظر خود را در باکس بالا وارد نمایید.